privatumo politika

Kaip tvarkome Jūsų duomenis?

Paskutinio atnaujinimo data 2023-11-28

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie interneto svetainės http://compleg.lt/ (Interneto svetainė) lankytojų,  Advokatės Dovilės Boguševičienės kontoros (Kontora) klientų, paslaugų teikėjų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Naudodamiesi bet kuria šioje privatumo politikoje nurodyta paslauga ar pateikę Kontorai bet kokią informaciją apie save (pavyzdžiui, užpildydami užklausos formą) suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ir apimtimi. Negalite naudotis Interneto svetaine ir paslaugomis, jei nesutinkate su šia privatumo politika.

Asmens duomenų valdytojas – Advokatė Dovilė Boguševičienė, darbo vietos adresas Mindaugo g. 30-1, Vilnius, tel. +370 686 40388, el. paštas info@compleg.lt. Jei turite kokių nors klausimų dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti nurodytais kontaktais.

Tvarkydama asmens duomenis Kontora vadovaujasi šia privatumo politika ir galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – BDAR),  laikosi kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat nustatytų standartų ir procedūrų, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai ir saugiai.

Kontora įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmensduomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos bei nuo visų kitų neteisėtotvarkymo būdų. Visgi turėtumėte suprasti, kad Kontora negali garantuoti bet kurios Jūsų perduodamos informacijos saugumo, nes šiuo metu nei vienas išduomenų perdavimo ar saugojimo metodų nėra 100 procentų saugus.

Renkami asmens duomenys, teisinis pagrindas ir tikslas

Kontora gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis esant bent vienam iš žemiau nurodytų teisinių pagrindų:

1) siekant sudaryti ir įvykdyti teisinių paslaugų sutartį, kurios šalis esate, taip pat imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant tokią sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

2) gavus Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

3) vykdant Kontorai nustatytas teisines prievoles (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);

4) Kontorai turint teisėtąinteresą konkrečiu būdu tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), jei Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisėti interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra viršesni už šį Kontoros interesą;

5) Išimtiniais atvejais – esant poreikiui apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybinius interesus.

Asmens duomenis Kontora dažniausiai gauna iš Jūsų paties, tačiau žemiau nurodytais tikslais asmens duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų asmenų. Interneto svetainė asmens duomenimis rinkti naudoja slapukus. Griežtai būtini slapukai leidžia Kontorai realiu laiku įdiegti ar keisti Interneto svetainės turinį. Siekiant prisiminti kalbą, kurią vartotojas pasirenka grįždamas į svetainę, ir gauti informaciją apie kalbą, kai ji nepasiekiama kitu  būdu, Kontora naudoja funkcinius slapukus.

Asmens duomenų tvarkymas teisinių paslaugų teikimo tikslu:

Asmens tapatybės nustatymo, interesų konflikto, ribojamųjų priemonių nebuvimo patikrinimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (veikiant
kliento vardu ar jo naudai arba padedant klientui planuoti ar atlikti nekilnojamojo turto ar įmonių pirkimo ar pardavimo, klientų pinigų, vertybiniųpopierių ar kito turto valdymo, banko ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ar valdymo, įnašų, reikalingų juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms įsteigti, veikti ar valdyti, organizavimo, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius), teisinių paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo, teisinių reikalavimų gynimo pagal teisinių paslaugų sutartį tikslu Kontora tvarko šiuos asmens duomenis: kliento/potencialaus kliento, kliento atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, nuotrauka, pareigos, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, parašas, banko sąskaita ir mokėjimų duomenys, kiti duomenys, susiję su konkrečiomis teisinėmis paslaugomis, dėl kurių klientas kreipėsi.

Šiuo tikslu siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus gali būti tvarkomi ir specialių kategorijų asmens duomenys, pavyzdžiui, asmens sveikatos duomenys (BDAR 9 straipsnio 2 dalies f) punktas) bei kiti jautrūs asmens duomenys, pavyzdžiui, informacija apie apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas arba susijusias saugumo priemones (BDAR 10 straipsnis).

Kiek tai yra reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka, šiuo tikslu surinkti asmens duomenys taip pat tvarkomi Kontoros teisinių pareigų (sąskaitų išrašymo,
mokesčių mokėjimo, apskaitos, Lietuvos advokatūros, kovos su pinigų plovimu reikalavimų, archyvavimo ir kt.) vykdymo tikslu ir saugomi laikantis įsipareigojimų, numatytų atitinkamuose teisės aktuose.

Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslais:

Kandidatų atrankos tikslu Kontora renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas,telefono numeris, gyvenimo aprašymas ir kita kreipiantis dėl darbo Kontorojepateikta informacija. Kandidato asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso įvertinti jo tinkamumą pareigoms užimti ir kandidato sutikimo, išreikšto atsiunčiant Kontoros darbo pasiūlyme nurodytus dokumentus, pagrindu. Nesuteikus Kontoros darbo pasiūlyme nurodytų asmens duomenų, negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo pareigoms užimti.

Asmens duomenis, susijusius su kandidato vertinimu, dažniausiai pateikia patys kandidatai, tačiau Kontora juos taip pat gali gauti iš trečiųjų šalių arba sudaryti pati (interviu, vertinimai ir kt.).

Kontora iš buvusių kandidatų darbdavių gali rinkti asmens duomenis, susijusius su kandidato kvalifikacija, profesiniais sugebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Kontora taip pat gali prašyti tokios informacijos iš esamo kandidato darbdavio, tačiau tik gavusi atskirą kandidato sutikimą.

Asmens duomenys, susiję su kandidato sveikata, renkami vadovaujantis tik teisės aktų nustatyta tvarka darbams ir veiklos sritims, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis.

Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkomi tik tada, kai šie asmens duomenys būtini patikrinti, ar kandidatas atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti arba darbams dirbti.

Kandidato asmens duomenys, gauti atrankos metu, saugomi tol, kol Kontora vykdo atranką konkrečiai laisvai darbo vietai. Pasirinkus darbuotoją, dokumentai, kuriuos jis pateikė Kontorai, pridedami prie darbuotojo asmens bylos ir saugomi tol, kol darbuotojas dirba Kontoroje arba archyvavimo tikslais įstatymų nustatyta tvarka ilgiau.

Jei kandidatas nėra įdarbinamas pasibaigus atrankai šiam tikslui surinkti asmens duomenys sunaikinami. Kandidato sutikimu, asmens duomenis Kontora gali saugoti iki 6 mėnesių po atrankos pabaigos, siekiant pateikti kandidatui pasiūlymą pozicijai.

Bet kuriuo iš aukščiau nurodytų tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek būtina tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti ir tvarkomi, įgyvendinti. Pasibaigus pirmiau nurodytiems terminams, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti. Kai kuriais atvejais, jei to reikalauja ar tai leidžia atitinkami teisės aktai, Jūsų asmens duomenys galibūti saugomi ilgesnį laikotarpį.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir apimtimi, proporcingai konkrečiais teisėtais tikslais, Kontora turi pareigą perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms.

Asmens duomenų atskleidimas gali būti būtinas Kontoros reikalavimams pareikšti ar ginti (pavyzdžiui, teismui) arba siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus(pavyzdžiui, jei mūsų patalpose pasijuntate blogai ir turime kreiptis į gydytoją).

Vykdant teisinių paslaugų sutartį ir kiek tai yra būtina konkrečioms paslaugoms teikti, gali būti reikalinga perduoti asmens duomenis viešiesiems registrams, teismams, arbitrams, tarpininkams, kitoms proceso šalims, policijai, mokesčių ir kitoms teisėsaugos institucijoms, kitiems advokatams, advokatų padėjėjams, ekspertams ir kitiems patarėjams, vertėjams, notarams, pašto ar kurjerių paslaugas teikiantiems asmenims, kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, jei to reikia norint kuo efektyviau suteikti Jums teisines paslaugas.

Kontora neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (nepriklausančias ES / EEE), nebent tai yra būtina siekiant suteikti Jums teisinę konsultaciją (pavyzdžiui, pasitelkti ekspertus trečiosiose šalyse). Tokiu atveju asmens duomenų perdavimas vykdomas laikntis BDAR V skyriuje nustatytų sąlygų ir apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones Jus informuojant.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės:

i) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Kontora (iš Kontoros gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, susipažinti su asmens duomenimis);

ii) reikalauti, kad Kontora nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys;

iii) teisę reikalauti, kad Kontora nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti bent viena iš BDAR nurodytų
priežasčių;

iv) teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei tai galima pagrįsti bent viena iš BDAR nurodytų priežasčių;

v) teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Kotorai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas Kontoros teisėtu interesu, turite teisę dėl su konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte pateikti Kontorai prašymą el. paštu. Kontora įgyvendins Jūsų teises per 30 dienų, nebent būtų teisėtų priežasčių šiam laikotarpiui pratęsti. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tinkamai įgyvendinti Jūsų teises, Kontora turi teisę paprašyti Jūsų patvirtinti asmens tapatybę.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, t. y. Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt , interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/). Rekomenduojame visada prieš teikiant skundą susisiekti su Kontora ir informuoti apie kilusius nuogąstavimus ar klausimus. 

Kita svarbi informacija:

Kontora turi teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu, remdamasi naujomis funkcijomis ar teisės aktais, visiškai ar iš dalies, keisti, modifikuoti, papildyti ar pašalinti Interneto svetainę, jos turinį, įskaitant šią privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Rekomenduojame reguliariai peržiūrinėti šią privatumo politiką, kad sužinotumėte apie visus pasikeitimus.

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, priklausančias, paskelbtas ir prižiūrimas trečiųjų asmenų. Kontora neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų asmenų interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Interneto svetainės turinys pateiktas tik bendrosios informacijos tikslais, juo negali būti remiamasi kaip konkrečia teisine konsultacija.

Interneto svetainė yra skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus. Jaunesnių nei 18 metų asmenų duomenys gali būti tvarkomi teisinių paslaugų teikimo tikslu, tokių asmenų įstatyminių atstovų (tėvų, globėjų) asmens duomenys tvarkomi komunikacijos tikslu, įstatyminiai atstovai taip pat sprendžia dėl sutikimo davimo tvarkyti jaunesnių nei 18 metų asmenų duomenis, kai duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.